پرتال دانشپذیران مرکز آموزش بازرگانی

ایجاد حساب کاربری

موارد اجباری را وارد نمایید.

آدرس پست الکترونیک به عنوان نام کاربری حساب شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

شماره موبایل جهت اطلاع رسانی به شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.